– K’usi xu yich’baik ta muk’ li Antsetik ti yora’il ti chopol chamel ti ja’ ni COVID 19?

Print Friendly, PDF & Email
- K'usi xu yich'baik ta muk' li Antsetik ti yora'il ti chopol chamel ti ja' ni COVID 19?